Kreditor

En person, der har et udestående hos en anden, betegnes som en kreditor. Kreditoren kan være en enkeltperson, en virksomhed eller en organisation, der har ret til en manglende betaling fra en debitor.

Typer af kreditorer

Kreditorer kan grupperes i tre hovedtyper, nemlig:

  • Offentlige institutioner
  • Private virksomheder
  • Inkassovirksomheder

Disse typer af kreditorer anvender forskellige metoder for at sikre betaling fra dig, hvis du skylder penge. Der er naturligvis lovgivning på området. Men der er en betydelig forskel på de handlinger, private og offentlige kreditorer har ret til at foretage.

Hvornår betragtes man som kreditor?

Du bliver betragtet som kreditor, når du enten sælger en vare eller yder et lån. Dette skaber et gældsforhold, hvor du som kreditor har lånt noget ud. Det er ikke udelukkende penge, der kan være tale om, men også varer, der danner basis for et låneforhold.

Hvornår stopper man med at være kreditor?

Du stopper med at være kreditor, så snart debitor ikke længere har penge til gode hos dig. Det gælder eksempelvis, hvis lånet er tilbagebetalt eller hvis debitor ikke længere har afdragsbetalinger på en vare, og du som kreditor har solgt denne vare.

Hvad er fremgangsmåden, når en debitor undlader at betale?

Hvis debitor undlader at betale indenfor den fastsatte betalingsfrist, har kreditor mulighed for at udsende en betalingspåmindelse. Hvis der fortsat ikke er kommet en betaling til kreditor, kan man overveje at overdrage sagen til et inkassofirma.

Dette er dog kun en mulighed, hvis kreditor har udsendt mellem en og tre lovlige betalingspåmindelser til debitoren. Hvis debitor trods dette stadig ikke har indfriet det skyldige beløb, kan kreditor overveje at sende sagen til inkasso.

Hvis debitor fortsat ikke betaler efter at have modtaget tre rykkere og en inkassoadvarsel, er det tid til at involvere inkassofirmaet. Næste skridt kan være, at de hjælper debitoren med at etablere en ny betalingsplan, sender sagen til fogedretten eller erklærer debitoren insolvent.

Hvis sagen sendes til fogedretten, har de mulighed for at lægge beslag på nogle af debitorens andre aktiver eller erklære debitoren insolvent. En beslaglæggelse af andre aktiver betyder, at disse sælges for at dække det tilgodehavende. Hvis debitor derimod bliver erklæret insolvent, kan kreditor anmode om at få sit krav dækket fra konkursboet.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her